Ketkä ovat eteläisen Suomen alkuperäisasukkaiden jälkeläisiä?

Tiivistelmä. Vallitsevan ajattelun mukaan saamelaiset ovat eteläisen Suomen alkuperäiskansa, jonka suomalaiset ovat joskus ajaneet Lappiin. Tarkastelen todisteiden valossa kahta vaihtoehtoista hypoteesia (saamelaiset asuivat suomalaisten kanssa limittäin etelä-Suomessa, saamelaiset eivät koskaan asuneet etelä-Suomessa). Osoitan, että ne ovat yhtä uskottavia kuin valtavirtanäkemys. Esitän myöskin perusteluja väitteelle, että eteläisen Suomen alkuperäisasukkaat ovat nykyisten suomalaisten kulttuurisia ja geneettisiä esi-isiä. Keskeinen saamelaisten läsnäoloa etelä-Suomessa puoltava argumentti on perustunut eteläsuomalaisiin saamenkielisiin paikannimiin. Esitän tälle seuraavan selityksen: saamenkieliset paikannimet ovat voineet syntyä siten, että etelä-Suomen alkuperäisasukkaat ovat todella olleet saamenkielisiä, siirtäneet kielensä saamelaisille, ja sen jälkeen kokeneet itse kielenvaihdon saamen läheiseen sukukieleen, suomenkieleen.

Vallitsevan käsityksen mukaan Suomen alkuperäisasukkaita ovat olleet saamelaiset, jotka suomalaiset ovat ajaneet pois etelä-Suomesta nykyisille asuinsijoilleen Lappiin. Perusteluna tälle esitetään yleensä, että jotkut etelä-Suomen paikannnimet ovat saamenkielisiä. Faktojen valossa voi kuitenkin esittää vaihtoehtoisia teorioita eteläisen Suomen alkuperäisistä asukkaista; esitän seuraavassa kaksi, jotka ovat mielestäni vähintäänkin yhtä uskottavia kuin ajatus saamelaisista etelä-Suomen alkuperäisasukkaina.

Esitän nämä teoriat amatöörinä. Ne pohjautuvat hommaforumin nimimerkki Jaskan kanssa käymääni keskusteluun. Kannattaa lukea myös Jaakko Häkkisen näkemyksiä asiasta.

Mutta ensin muutama fakta.

Alkuperäisasutuksesta todisteiden valossa

Ensimmäiset asukkaat tulivat jään alta paljastuvalle Suomen alueelle noin 9 000 vuotta sitten. Saamelaiset ovat ilmeisesti tulleet muutamia tuhansia vuosia sitten. Kun saamelaiset tulivat, alueella oli siis jo ollut asutusta useiden tuhansien vuosien ajan.

Eteläisen Suomen asutus vaikuttaa arkeologisten löytöjen valossa katkeamattomalta viimeistään suunnilleen siitä ajasta lähtien, jolloin rannikolla vallitsi nuora- ja sisämaassa kampakeraaminen kulttuuri noin 5 000 vuotta sitten.

Arkeologisten löytöjen mukaan kulttuuri Suomessa on muuttunut hitaasti eräänlaisena jatkumona. Tämä viittaisi kahteen asiaan. Ensinnäkin asutus on ollut jatkuvaa, eli yksikään uusi ryhmä ei ole tullut autioon maahan vaan omaksunut kulttuurivaikutteita maassa jo olleilta; asutuksen jatkuvuuteen viittaa sekin, että arkeologisissa löydöissä ei ole ajallisia katkoksia. Toiseksi alueelle tulleet uudet asukkaat eivät ole ajaneet pois tai tappaneet sukupuuttoon edellisiä asukkaita, vaan ovat sulautuneet näihin.

Suomen kieli näyttää levinneen maahan n 1000 e.a.a. alkaen länsirannikolta lähtien. Mitä kieltä täällä on siihen asti puhuttu, ei tiedetä; ainakin sisämaassa kielen otaksutaan kuitenkin olleen suomalais-ugrilaiseen kieliperheeseen kuuluva, koska kampakeraaminen kulttuuri vallitsi alueilla joissa yleisestikin oletetaan puhutun suomalais-ugrilaisia kieliä kampakeraamisen kulttuurin aikaan.

Kielitieteellisesti saamenkielet ovat suomalais-ugrilaisia kieliä. Ne ovat siis sukua suomenkielelle. Sen sijaan geneettisesti suomalaiset ja saamelaiset poikkeavat toisistaan. Saamelaisilla on samoja geenejä kuin Espanjasta tehdyissä vanhoissa luulöydöissä, mikä viittaisi siihen, että jotkut saamelaisten esi-isät ovat asuneet Euroopassa jo kymmeniä tuhansia vuosia sitten.

Kaikki tunnetut todisteet saamelaisten alkuperästä viittaavat siihen, että nämä eivät ole alun perin puhuneet suomalais-ugrilaista kieltä, koska eivät ole sieltä alueelta peräisin jossa suomalais-ugrilaisia kieliä aikanaan puhuttu. Saamelaisten esi-isien on siis jossain vaiheessa täytynyt vaihtaa kieltään, mikä on historian kuluessa eri puolilla maailmaa ollut yleinen ilmiö. Kuten myöhemmin havaitsemme, tämä kielenvaihto on tärkeä johtolanka mietittäessä etelä-Suomen asutushistoriaa: saamelaisten esi-isienhän on täytynyt saada saamenkieli joltain muulta kansalta, jonka kanssa se on ollut tiiviissä vuorovaikutuksessa.

Hypoteeseihin saamelaisten aikanaan asumista alueista täytyy liittää arkeologinen todistusaineisto. Eteläisimmät tunnistettavasti saamelaiskulttuuriin liittyvät arkeologiset löydöt on tehty pohjois-Savosta. Ei siis ole aineellisia todisteita siitä, että saamelaiset olisivat esihistorian aikana koskaan edes käyneet etelämpänä.

Suomen alueen väkimäärä on koko kivikauden ajan ollut pieni, korkeintaan ehkä noin 10 000 ihmistä.

Vallitseva teoria: saamelaiset eteläisen Suomen alkuperäisasukkaita

Tämän teorian mukaan saamelaiset ovat asuneet etelä-Suomessa, josta he sitten ovat syystä tai toisesta ovat muuttaneet pohjois-Suomeen; usein oletetaan että nykysuomalaisten esi-isät ajoivat heidät pois nykyisestä Suomesta.

Tässä teoriassa on monia puutteita. Ensinnäkin saamelaiset eivät ole millään voineet olla eteläisen Suomen alkuperäisasukkaita, mikäli arkeologiseen todistusaineistoon perustuvat vallitsevat arviot heidän historiastaan pitävät paikkansa. Ensimmäiset asukkaat tulivat nykyisen Suomen alueelle noin 9 000 vuotta sitten, ja saamelaiset joitain tuhansia vuosia myöhemmin. Ei ole tiedossa mihin nuo alkuperäiset Suomen asukkaat menivät, mutta on hyvää syytä olettaa, että he olivat nykyistenkin suomalaisten esi-isiä: esinelöytöjen jatkuvuuden perusteella alue on ollut koko ajan asuttu, ja löytöjen vähittäisen muuttumisen perusteella sitä ovat asuttaneet samat etniset ryhmät, joihin on toki tullut aikojen kuluessa täydennystä muualta. Näyttää siis uskottavalta, että nykyiset suomalaiset ovat osittain noiden Suomen varhaisimpien asukkaiden jälkeläisiä.

Toiseksi saamelaiset eivät ole voineet olla missään vaiheessa eteläisen Suomen ainoita asukkaita juuri esinelöytöjen takia. Arkeologisten löytöjen mukaan täällä on asunut koko viime jääkauden jälkeisen ajan ihmisryhmiä, joitten esineistö ei viittaa saamelaiskulttuuriin.

Teoria 1: suomalaiset ja saamelaiset limittäin etelä-Suomessa

Saamelaisten levittäytyessä nykyisen Suomen alueelle siellä oli jo, pohjoisinta Suomea lukuunottamatta, ollut asukkaita jo tuhansien vuosien ajan. Asutus oli kuitenkin harvaa. Niinpä on mahdollista, että saamelaiset ovat levittäytyneet alueen siihenastisten asukkaiden asutusten väliin jääneille laajoille alueille, ja suomalaiset sekä saamelaiset ovat asuneet samoilla alueilla ikään kuin limittäin. Mahdollisesti kanssakäyminen suomalaisten ja saamelaisten välillä ei ole ollut kovin vilkasta, koska molemmat ovat säilyttäneet omia erityispiirteitään.

Teoriaa tukee se, että saamelaisia paikannimiä ei ole kaikkialla eteläisessä Suomessa vaan siellä täällä hajallaan.

Ovatko saamelaiset vaihtaneet kielensä suomalais-ugrilaiseksi asuessaan etelä-Suomessa limittäin suomalaisten kanssa? Tämä on mahdollista, mutta edellyttää että ne etelä-Suomessa asuneet suomalaiset ovat puhuneet saamen kielen esiastetta tai saamen ja suomen yhteistä kantakieltä.

Tässä teoriassa, kuten vallitsevassa teoriassa saamelaisista Suomen alkuperäisasukkaina, selvitettäväksi jää miksi saamelaiset hävisivät eteläisestä Suomesta. Yksi syy tähän voi olla elintilan kaventuminen. Suomalaisväestö omaksui jossain vaiheessa maanviljelyn ja karjanhoidon (vaikka metsästys, kalastus ja ehkä keräilykin säilyivät luultavasti tärkeinä sivuelinkeinoina), ja sen väkimäärä alkoi kasvaa. Saamelaiset säilyivät metsästäjä-keräilijöinä, ja sellainen elämäntapa vaatii runsaasti asumatonta maa-alaa. Niinpä suomalaisväestön lisääntyessä saamelaiset ovat voineet lähteä harvemmin asutuille alueille, joilla heidän elämäntavalleen on ollut enemmän tilaa. Mahdollisesti saamelaisten siirtymiseen on voinut liittyä sodankäyntiäkin suomalaisten ja saamelaisten välillä, mutta tällaisesta ei ole todisteita.

Tämän teorian ongelma on, että se ei selitä saamelaisten esinelöytöjen täydellistä puuttumista etelä-Suomesta. Jos saamelaiset olisivat asuneet etelä-Suomessa, heidän olisi luullut jättävän ainakin joitain arkeologisia jälkiä. Saamelaisten paikannimien jääminen etelä-Suomeen puhuu sitä teoriaa vastaan että saamelaiset olisi karkotettu etelä-Suomesta: jos saamelaisten ja suomalaisten esi-isien välillä olisi vallinnut sotatila ja suomalaiset olisivat valloittaneet maan saamelaisilta, tuskin suomalaisten esi-isät olisivat ottaneet käyttöön saamelaisten antamia paikannimiä.

Teoria 2: saamelaiset eivät ole koskaan asuneet etelä-Suomessa

Tämän teorian mukaan saamelaiset eivät koskaan levittäytyneet eteläiseen Suomeen, vaan asuivat eteläisimmilläänkin Oulun läänissä ja ehkä pohjois-Savossa (esinelöydöt voivat selittyä myös sillä, että saamelaiset ovat satunnaisesti vaellelleet asuinalueitaan etelämpänä). He ovat olleet kiinteässä kosketuksessa joihinkin suomalais-ugrilaista saamen esiastetta puhuviin ryhmiin, ja vaihtaneet kielensä näiden puhumaan kieleen. Kielenvaihto on voinut perustua esimerkiksi siihen, että tuosta suomalais-ugrilaisesta ryhmästä on tullut saamelaisia hallitseva luokka, tai siihen että saamelaisilla on ollut tuon ryhmän kanssa muuten tiiviit suhteet esimerkiksi kaupankäynnin, ristiin tehtyjen avioliittojen tai muun heimojen sekoittumisen kautta.

Keiden kieleen saamelaiset sitten vaihtoivat oman kielensä? Kyseessä on täytynyt olla etninen ryhmä (kutsukaamme sitä vaikka ryhmä A:ksi), joka on asunut vähintäänkin saamelaisten lähellä jos ei suorastaan samoilla mailla. Karttaa katsomalla selviää nopeasti, että ryhmä A on mitä luultavimmin asunut nykyisen Suomen, nykyisen Venäjän Karjalan tai nykyisen pohjois-Ruotsin alueella. Asuivatpa nämä millä tahansa näistä alueista, he ovat melko varmasti olleet nykyisten suomalaisten tai karjalaisten esi-isien kanssa ainakin jonkinlaisessa kosketuksessa; luontevinta on olettaa että he ovat olleet jokin ryhmä näiden nykysuomalaisten esi-isien joukossa. He ovat esimerkiksi voineet olla ryhmä etelä-Suomen asukkaita jotka ovat syystä tai toisesta vaeltaneet pohjoisemmaksi, saamelaisten maille.

Miksi sitten ryhmä A on puhunut saamen eikä suomen esiastetta? No, siitä syystä että Suomessa, ehkä lukuunottamatta kapeaa kaistaletta länsirannikolla, kaikki ovat tuohon aikaan kaikki puhuneet saamen esiastetta. Myöhemmin nykysuomen esiaste on lähtenyt leviämään rannikolta, ja sisämaan asukkaat sekä itäsuomalaiset ovat vaihtaneet kielensä saamenkielen esiasteesta sen lähisukukieleen, nykysuomen esiasteeseen. On siis tapahtunut kaksi kielenvaihtoa: ensin saamelaisten esi-isät ovat vaihtaneet kielensä jostain tuntemattomasta kielestä nykysaamen esiasteeseen, ja sitten eteläisen Suomen asukkaat ovat vaihtaneet kielensä saamenkielen esiasteesta nykysuomen esiasteeseen.

Teoria selittää sekä saamelaisten esinelöytöjen puuttumisen etelä-Suomessa että etelä-Suomen saamenkieliset paikannimet. Niitä paikannimiä eivät ole antaneet saamelaiset vaan ne suomalais-ugrilaiset joiden kieleen saamelaiset vaihtoivat alkuperäisen kielensä. Nuo suomalais-ugrilaiset, tai heidän kielelliset ja etniset veljensä, ovat myös asuttaneet eteläistä Suomea. He eivät ole lähteneet täältä mihinkään vaan ovat nykyisten etelä-Suomen suomalaisten esi-isiä.

Teoria selittää myös Jaakko Häkkisen esittämän väitteen, että saamenkieli on tullut alun perin kaakosta, Karjalasta. Sieltä on voinut tulla se suomalais-ugrilainen ryhmä, joka on tartuttanut kielensä saamelaisten esi-isiin.

Voivatko suomalaiset pitää itseään alkuperäiskansana siinä mielessä että he osittain polveutuvat tänne tuhansia vuosia sitten, ennen saamelaisten esi-isien tuloa, tulleista ihmisistä? No, kaiken saatavilla olevan todistusaineiston perusteella tämä on kohtalaisen perusteltua. Ei nimittäin ole mitään todisteita siitä, että nuo todelliset alkuperäisasukkaat olisivat täältä hävinneet sukupuuttoon; kuten sanottu, arkeologinen todistusaineisto päin vastoin viittaa kulttuurin vähittäiseen muuttumiseen kautta esihistorian. Kun muutos on ollut vähittäistä, mikään alueelle tullut uusi ryhmä ei luultavasti ole syrjäyttänyt (hävittämisestä puhumattakaan) aiempaa väestöä, vaan uudet tulokkaat ovat sulautuneet alueella jo olleen väestön kanssa. Siispä se todellinen alkuperäisväestö on luultavasti jatkanut geenejään ja kulttuuriaan linjassa, joka johtaa meihin nykysuomalaisiin.

Voimme siis sanoa, että olemme luultavasti kaikki osittain myös tuon eteläisen Suomen todellisen alkuperäisväestön jälkeläisiä. Saamelaisetkin voivat olla osittain tuon alkuperäisväestön jälkeläisiä, jos esimerkiksi ne suomalais-ugrilaiset, jotka tartuttivat heihin kielensä, saivat myös jälkeläisiä jotka sulautuivat saamelaiskansaan.

 

Advertisements

2 thoughts on “Ketkä ovat eteläisen Suomen alkuperäisasukkaiden jälkeläisiä?

 1. Terve! Ansiokasta pohdintaa. Muutama pointti:

  – Kun puhutaan etelän saamenkielisistä esim. paikannimistön kannalta, heitä ei pidetä geneettisesti eikä kulttuurisesti nykysaamelaisten kaltaisina (tai niihin ei oikeastaan oteta kantaa); ainoastaan kieltä pidetään saamelaisena. Kielentutkijat yleensä olettavat muiden ymmärtävän, että he käyttävät nimitystä “saamelainen” kielellisessä yhteydessä pelkästään kieleen viittaavana nimityksenä – tästä kuitenkin seuraa usein väärinkäsityksiä. Siksi pitäisikin puhua “muinaissaamenkielisistä” tms.

  – Näin ollen se tulkintasi, että Etelä-Suomen saamelaiset paikannimet antoi se porukka, joka omaksui kaakosta tulleen saamen kielen, vastaa fennougristiikan yleistä näkemystä.

  – Kuitenkin nykysaamelaisilla on paljon yhteistä suomalaisten kanssa esim. isä- ja äitilinjoissa; asutusta näyttää siis päätyneen Lappiin Etelä-Suomesta eri aikoina. Jokin aalto epäilemättä liittyy saamen kielen leviämiseen, mutta sitä ei välttämättä saada koskaan selvitettyä. Genominlaajuisesti kuitenkin nykysaamelaisten perimästä valtaosa näyttäisi olevan peräisin Lapin alkuasuttajilta; pienempi osa on myöhäistä volgalaista vaikutusta, mutta sekin on niin suuri osuus, että se tekee saamelaisista läheisempiä Volgan alueen kansoille kuin suomalaisille. (Tambets et al., ollut tulossa jo kolme vuotta…)

  – Suomen kieli ei levinnyt länsirannikkoa pohjoiseen vielä 1000 eaa., koska suomen kieli on vasta eräästä myöhäiskantasuomen murteesta eriytynyt, ja erillisestä suomen kielestä (länsisuomi ~ muinaishäme) voidaan puhua vasta aikaisintaan noin 500 jKr. Kuitenkin (varhais- tai keski)kantasuomalaisia näyttää olleen Lounais-Suomessa jo tuhannen vuotta aikaisemmin. http://www.elisanet.fi/alkupera/Jatkuvuus2.pdf
  (Karttasarja kantasuomen leviämisestä: http://www.elisanet.fi/alkupera/Suomensynty.html )

  – Kaikissa kansoissa on epäilemättä geenejä alueensa alkuasuttajista, koska totaaliset kansanmurhat eivät olleet mahdollisia muinoin. Näyttää kuitenkin siltä, että koilliseurooppalaisissa väestöissä on vähiten tuoreempaa maanviljelijöiden perimää ja enemmän muinaisten metsästäjä-keräilijöiden perimää kuin lännessä ja etelässä. http://www.elisanet.fi/alkupera/Saamegeenit.pdf

  Like

 2. Kiitos osuvista kommenteista! Etenkin se, että saamenkielisiä paikannimiä antanut porukka on asiantuntijapiireissäkin nimenomaan kielellisesti (muttei välttämättä geneettisesti ja kulttuurisesti) nykysaamelaisten esi-isiä, on minulle tärkeä tieto. Joillakin ihmisillä on nimittäin uskomattoman sitkeässä uskomus, että suomalaisten geneettiset esi-isät karkoittivat saamelaisten geneettiset esi-isät etelä-Suomesta. Tämä esittämäsi fakta on yksi tärkeä rengas siinä todisteluketjussa, joka osoittaa, että näin ei välttämättä eikä edes luultavasti tapahtunut. Kun nuo etelä-Suomen muinaissaamenkieliset ovat nykysaamelaisten esivanhempia todistetusti vain kielellisesti, se antaa tilaa arkeologisen ja mainitsemasi geneettisen todistusaineiston tulkinnalle, joista erityisesti arkeologinen todistusaineisto viittaa siihen että saamelaisten kulttuuriset (ja enimmäkseen geneettisetkään) esi-isät eivät luultavasti etelä-Suomessa asuneet.

  Epäilemättä etelä-Suomesta on ihmisiä muuttanut Lappiin eri aikoina, ja he ovat jättäneet jälkensä saamelaisten perimään. Sekin on äärimmäisen mielenkiintoista, että saamelaisilla on volgalaista perimää; tämä viittaisi siihen, että nykyisen Suomen ja Karjalan alueilla on liikuskellut aikojen kuluessa erilaista suomalais-ugrilaista porukkaa. Nämä ovat tuoneet muassaan perustaa sekä suomen- että saamenkielelle. On periaatteessa mahdollista, että volgalaisia on tullut etelä-Suomeen, ja että ainakin osa näistä volgalaisista on sittemmin lähtenyt syystä tai toisesta pohjois-Suomeen ja tartuttaneet kielensä sen alueen kantaväestöön. Esittämiesi todisteiden valossa näyttäisi kuitenkin todennäköisemmältä, että jokin volgalaisporukka on tullut kaakosta, osa on lähtenyt etelä-Suomeen ja osa on jatkanut matkaa luoteeseen ja pohjoiseen; etelä-Suomeen tulleet ovat jättäneet sitten ne paikannimet (ja veikkaan että geenejäänkin), ja pohjoisempaan jatkaneet ovat jättäneet sinne perinnöksi geeniensä lisäksi kielensä. Näin siis pääpiirteissään – vuorovaikutus, kielivaikutteet ja geenivirrat ovat tietenkin olleet monimutkaisempia.

  Tuo 1000 eaa suomen kielen leviämisessä on tosiaan anakronismi. Korjaan blogitekstiä kunhan saan rustattua sopivan muotoilun.

  Tieto, että täällä koillis-Euroopassa on enemmän metsästäjä-keräilijäperimää on kiehtova. Yksi tulkinta – joka voidaan tietenkin kyseenalaistaa – on se, että me täkäläiset olemme alkuperäisempiä eurooppalaisia kuin maanviljelijäväestöstä enemmän polveutuvat keskieurooppalaiset: maanviljelyshän, samoin kuin oletettavasti merkittävässä määrin maanviljelijäväestökin, on tullut nykyisestä lähi-idästä ja etu-Aasiasta.

  Muita tämän blogin lukijoita kehotan lukemaan Häkkisen linkittämät dokumentit, joista olen itse jo osan lukenutkin, mikäli olette kiinnostuneita suomalaisten juurista ja tämän maan asutushistoriasta. Kielellisen, arkeologisen ja geneettisen todistusaineiston yhdistäminen avaa aivan huikeita näköaloja tämän maailmankolkan monipolviseen historiaan.

  Pahoittelen että loma-ajan härdellien takia kommenttisi hyväksyminen ja vastaus siihen viivästyivät. Kommenttisi on ehdottomasti julkaisemisen arvoinen, ja julkaisin sen heti kun huomasin että se on tullut ja sain sen pikaisesti läpi luettua (ei silti että rupeaisin ylipäätään poistamaan jotain järjellistä asiaa sisältäviä, lakia rikkomattomia kommentteja).

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s